Αγνουλαμουταγραφωχιλιαδεςφορεςμπορωμεμιανανασακιακουρασταμουλειπεις
σεχρειαζομαικολλησεπανωμουναπηγαινουμεμαζιναγινωτοχημαστηνοσταλγιασου
γιαταγηινακαιταπαλιαμωρομουκαλημουβοηθησεμαςναντεξουμεμεινεκονταμου
πανωμουμεσαμουγυρωμου