Στο κοιμητήριο
δεύτερα Χριστούγεννα
δεύτερο σπίτι
Ο δεύτερος εαυτός μου
στολίζει δεντράκι
και μικρό αγγελάκι

Στο κοιμητήριο
καθημερινά
τακτοποιώ, τακτοποιώ,
τακτοποιώώώ
ώώώώώώώώώώώώώώ
το Αδιανόητο

Βραδιάζει προσωρινά και
γλυστρώ ακροπερπατώντας
προς την έξοδο
Σβήνοντας το διακόπτη
αφήνω την ευθύνη της νύχτας
στα αναμένα καντηλάκια.

Λένα